Ochrana osobních údajů - GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní ustanovení

a. Společnost FREE for YOU s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ:25336665, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 260212 (dále jen „Správce") je provozovatelem webových stránek www.freeforyou.cz (dále jen „Webový portál").

b. Zájmem Správce je ochrana údajů, osobních práv, stejně jako dbaní práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a používání osobních údajů každého Registrovaného uživatele na Webovém portálu.

c. Správce prohlašuje, že si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí Registrovaných uživatelů na Webovém portálu, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR"), se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i dalších příslušných norem Evropské unie. Subjektem údajů se rozumí Registrovaný uživatel (dále také též „RU") Webového portálu. Pojmy uvedené v této Příloze č. 2 mají význam uvedený v čl. II Podmínek systému FREE for YOU.

Účel zpracování osobních údajů, druh zpracovaných osobních údajů a způsob zpracování osobních údajů

a. Pro registraci a založení Osobního účtu na Webovém portálu, následné čerpání Výhod a Slev plynoucích z registrace v systému FREE for YOU, je poskytnutí osobních údajů nezbytné.

b. Poskytnuté údaje Správce zpracovává a uchovává:
pro účely plnění Smlouvy,

 1.  pro účely poskytnutí všech Výhod a Slev plynoucích z registrace na Webovém portálu,
 2. pro účely správy a užívání Webového portálu a Osobního účtu,
 3. zkvalitnění péče a zjištění relevantních potřeb RU,
 4. vedení komunikace s RU,
 5. pro účely provádění vyúčtování,
 6. pro vnitřní potřebu práce se systémem FREE for YOU,
 7. pro vymáhání pohledávek či zjišťování a hodnocení platební morálky RU,
 8. pro účely bezplatného slosování o ceny, poskytování Výhod a jiných benefitů v rámci systému FFY.


c. Správce zpracovává a uchovává následující osobní údaje RU,:

 1. jméno a příjmení,
 2. akademický či jiný titul před/za jménem,
 3. název firmy,
 4. adresa,
 5. sídlo, místo podnikání nebo adresa trvalého pobytu
 6. Přezdívka, pod níž je RU registrován na Webovém portálu,
 7. datum narození a rodné číslo,
 8. rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
 9. číslo bankovního účtu, popř. ve tvaru IBAN,
 10. údaje o platbách, platební morálce a SIPO,
 11. telefonní číslo a e-mailová adresa,
 12. IP adresa a cookies/identifikace dle cookies,
 13. profilová fotografie či podobizna,
 14. identifikátor odběrného místa – EAN, EIC. 


d. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování a vyhodnocování osobních údajů. Správce provádí zpracování osobních údajů mechanicky i automatizovaně.

e. Správce zpracovává osobní údaje:

 1.  elektronicky prostřednictvím počítačů a počítačových programů a informačního systém,
 2. v písemné podobě. III. Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely a. Zájmem Správce je také přizpůsobit nabídku jeho produktů a služeb potřebám RU a připravit ji v co nejlepší kvalitě.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely

a. Zájmem Správce je také přizpůsobit nabídku jeho produktů a
služeb potřebám RU a připravit ji v co nejlepší kvalitě.

b. V souladu s tímto článkem Správce Poskytnuté údaje zpracovává a uchovává pro účely:

 1. zasílání nabídky produktů a služeb RU,
 2.  marketingové a obchodní,
 3.  analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Správce RU.

c. V souladu s tímto článkem Správce zpracovává a uchovává následující osobní údaje RU:

 1. jméno a příjmení,
 2. Přezdívka, pod níž je RU registrován na webovém portálu,
 3. datum narození a rodné číslo,
 4. telefonní číslo a e-mailová adresa,
 5. IP adresa a cookies/identifikace dle cookies,
 6. profilová fotografie či podobizna. d. Souhlas zůstává v platnosti po dobu trvání registrace nebo využívání produktů a služeb Správce a následující 1 rok poté, pokud nedojde k odvolání podle čl. IX písm. g) tohoto dokumentu.

Jakým způsobem Správce osobní údaje získává a komu může osobní údaje poskytnout

a. Správce získává osobní údaje RU přímým kontaktem s RU anebo od třetích osob. Nezískává-li Správce osobní údaje přímo od RU, na žádost RU Správce sdělí RU do jednoho měsíce zdroj, ze kterého získané osobní údaje pocházejí.

b. RU bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě některých činností, jako je například spolupráce s obchodními partnery Správce, vymáhání pohledávek aj., spolupracuje Správce s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje RU zpřístupnit. Správce je oprávněn spravované údaje poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

c. RU tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že Správce může sdělit osobní údaje RU následujícím subjektům:

 1. spřízněným společnostem, tj. společnosti, které jsou řízené, ovládané nebo vlastněné Správcem,
 2. subjektům v rámci podnikatelského seskupení systému FREE for YOU,
 3. obchodním partnerům, jejichž seznam či údaje o spolupráci uvádí Správce na svých webových stránkách,
 4. poskytovatelům služeb, zejména společnostem pomáhajícím s fakturacemi, provozem Webového portálu, účetní společnosti, daňovému poradci, auditoru, advokátu, apod.,
 5. orgánům státní správy a samosprávy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům, např. Energetickému regulačnímu úřadu, OTE, a.s.
 6. svým případným právním nástupcům, jiným subjektům v souvislosti s plněním povinností Společnosti dle Podmínek.


d. RU bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho Přezdívka, profilová fotografie, jakož i údaje o něm dle Podmínek zobrazované ve Webovém portálu, jsou zpřístupněny dalším Registrovaným uživatelům, v jejichž Síti přátel RU je a Správce pro účely práce se systémem FFY s těmito údaji při spolupráci s RU v Síti přátel pracuje a nakládá.

e. Správce uvádí, že při poskytování osobních údajů třetím stranám však vždy dbá s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu.

Ukládání cookies a přenášených informací

a. Společnost může zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování informačních služeb Společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby RU byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Společnost pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. RU má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

b. RU v případě zasílání obchodních sdělení Společností rovněž souhlasí s automatickým krátkodobým dočasným ukládáním přenášených informací ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Ochrana osobních údajů na webovém portálu

a. Bezpečnost a ochrana osobních údajů je v rámci vnitřní struktury Správce zabezpečená prostřednictvím:

 1. povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců a jejich proškolení, jakož i dodržování vnitřních směrnic upravujících zásady ochrany osobních údajů,
 2. pečlivý výběr a prověrka smluvních partnerů Správce a smluvní zajištění povinnosti k ochraně osobních údajů těmito smluvními partnery,
 3. zachovávání důvěrnosti komunikací, zpráv, interních dokumentů, atd. b. Informace chráněné zvláštními právními předpisy (například osobní údaje Registrovaných uživatelů), jsou na Webovém portálu zpřístupněny pouze předchozí identifikaci RU a vybrané osobní údaje pak v Síti přátel dle Podmínek a přístup k nim podléhá autentizaci jednotlivého RU pomocí jeho Přístupových údajů (Přezdívka a Heslo). Kompletní přístupové údaje má k dispozici pouze RU, kterému byl zřízen Osobní účet na Webovém portálu a vybrané údaje, zejm. Přezdívku ty osoby, jimž ji RU sám sdělí. RU je povinen tyto údaje chránit před třetími osobami a zacházet s nimi v souladu s Podmínkami.

Kontaktování Registrovaných uživatelů Webového portálu

a. Správce kontaktuje RU výhradně prostřednictvím oprávněných osob, jejichž totožnost a příslušnost ke Společnosti lze telefonicky ověřit na telefonním čísle infolinky Správce uvedeném na webových stránkách Společnosti.

b. Při kontaktování RU Správce používá údaje, které mu byly poskytnuty RU nebo které zjistil z veřejných zdrojů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

c. Správce kontaktuje RU osobně, telefonicky, zprávami SMS, zprávami mobilních aplikací, oznámeními na Webovém portálu či v Osobním účtu RU anebo e-mailovými zprávami, jakož i dopisy doručovanými poštou.

d. Správce odesílá emaily z emailové adresy obsahující doménu správce, tj. „freeforyou.cz". Pokud je v těle e-mailu uveden aktivní odkaz na webové stránky, jedná se o odkaz na stránky umístěné na www.freeforyou.cz. Prostřednictvím telefonu Správce kontaktuje registrované uživatele z telefonních čísel, která lze ověřit na telefonním čísle infolinky Správce uvedeném na webových stránkách Společnosti.

e. Registrovaný uživatel tímto uděluje rovněž souhlas Společnosti k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve formě textových, hlasových, zvukových nebo obrazových zpráv poslaných prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Náhled do poskytnutých osobních údajů

a. RU do svých sdělených osobních údajů může po dobu jejich zpracování a uchování u Správce nahlédnout kdykoliv ve svém Osobním účtu na Webovém portálu. RU může tyto osobní údaje měnit.

b. RU má právo na bezplatnou písemnou informaci o tom, jaké osobní údaje o něm Správce užívá a užil. Po obdržení této informace je RU oprávněn požádat Správce, aby osobní údaje opravil, zablokoval anebo zcela zrušil či vymazal.

c. RU bere na vědomí, že Správce není povinen na jeho žádost vymazat osobní údaje, které musí Správce uchovávat povinně podle příslušného právního předpisu.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

a. RU prohlašuje, že si je vědom svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních norem Evropské unie a že jím poskytované osobní údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

b. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu a za účelem uvedeným v tomto dokumentu.

c. RU tímto uděluje v souladu s tímto dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou, konkrétně na dobu to na dobu trvání registrace, Smlouvy anebo do odvolání vysloveného souhlasu.

d. RU bere na vědomí a souhlasí s tím, že vybrané osobní údaje bude Správce na základě zákonné povinnosti a tohoto souhlasu uchovávat i po ukončení registrace na Webovém portálu nebo Smlouvy, a to po nezbytně nutnou dobu, minimálně však 5 let.

e. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle RU jakožto subjektu údajů a oprávněné osoby a obsahem souhlasu je svolení RU se zpracováním a uchováním osobních údajů.

f. RU je oprávněn kdykoliv písemně tento souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat.

g. RU je oprávněn kdykoliv písemně odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely dle čl. III tohoto dokumentu. Takové odvolání souhlasu dle čl. III nemá vliv na souhlas udělený pro účely dle čl. II tohoto dokumentu.

Svolení k užití profilové fotografie či podobizny


a. RU může v rámci procesu registrace či kdykoliv po ní doplnit svůj Osobní účet o fotografii či podobiznu, která se bude zobrazovat v Síti přátel na Webovém portálu. Pokud tak učiní, uděluje tím současně oprávnění Společnosti tuto fotografii či podobiznu zobrazovat na Webovém portálu a po dobu její poskytnutí s ní nakládat jako s osobním údajem RU. RU odpovídá Společnosti za případné porušení autorských práv a je povinen uhradit Společnosti škodu, která jí zveřejněním fotografie či podobizny případně vznikne.

Copyright by FREE for YOU s.r.o. © 2024
Top
Menu
User Minimal A Line Bold white

Přihlášení