Obchodní podmínky

Podmínky služby elektřina od souseda

Úvodní ujednání

 1. Tyto Podmínky služby elektřina od souseda (dále jen „Podmínky služby EOS") se uplatní na každou osobu, která se prostřednictvím virtuálního účtu ENERGOBANKING (dále jen „ENERGOBANKING") přihlásí k využívání služby „Elektřina od souseda" (dále jen „Služba EOS"). Tyto Podmínky služby EOS zároveň doplňují a upřesňují Podmínky systému FREE for YOU (dále jen „Podmínky systému FFY"), které se uplatní na každou osobu, která se zaregistruje na webových stránkách https://www.freeforyou.cz/ (dále jen „Webový portál") vlastněných a provozovaných obchodní společností FREE for YOU s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha, IČ:25336665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260212 (dále jen „Společnost")

 2. Tyto Podmínky služby EOS upravují podmínky využívání služby EOS. Podmínky služby EOS jsou kdykoli k dispozici v obchodních místech Společnosti, v ENERGOBANKINGU a na Webovém portálu.

Výklad a definice pojmů služby EOS

 1. ENERGOBANKING – virtuální účet vedený ve Webovém portálu, který Společnost vytvoří zdarma každému RU po provedení úspěšné registrace ve Webovém portálu

 2. Výrobce – fyzická či právnická osoba provozující výrobnu elektřiny připojenou k distribuční/přenosové soustavě prostřednictvím OPM, mající se Společností uzavřenou Smlouvu o výkupu přebytků elektřiny;

 3. Odběratel – fyzická či právnická osoba, která na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nakupuje od Společnosti elektřinu pro své vlastní konečné užití v OPM;

 4. Smlouva o výkupu přebytků elektřiny – smlouva o dodávce elektřiny, kterou se Výrobce zavazuje dodávat elektřinu Společnosti a Společnost se zavazuje zaplatit za nic cenu;

 5. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – smlouva o dodávce elektřiny, kterou se Společnost z pozice držitele licence na obchod s elektřinou (licence č. 141634108) zavazuje dodávat elektřinu Odběrateli a Odběratel se zavazuje zaplatit za nic cenu;

 6. Registrovaný uživatel (dále též jen „RU") – Subjekt, který splnil podmínky registrace a je zaregistrován ve Webovém portálu;

 7. Zúčtovací jednotka – časový úsek o délce 1 hodina, za který bude provedeno vyhodnocení množství přeprodané elektřiny v rámci Služby EOS mezi Výrobcem a Odběratelem; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne;

 8. Poměr sdílení – poměr rozložení elektřiny dodané Výrobcem Společnosti mezi konkrétní Odběratele ve Zúčtovací jednotce;

 9. Poplatek EOS – poplatek náležející Společnosti za umožnění sdílení elektřiny prostřednictvím Služby EOS; Poplatek EOS je stanoven v Ceníku EOS;

 10. Cena EOS – cena elektřiny, za kterou je v rámci služby EOS účtována dodávka silové elektřiny Odběrateli; Cenu EOS určuje Výrobce; nejnižší přípustná Cena EOS je rovna Poplatku EOS;

 11. Ceník EOS – ceník určený pro Výrobce a Odběratele využívající službu EOS stanovující výši Poplatku EOS;

 12. OPM – odběrné a předávací místo, ve kterém dochází k napojení výrobny Výrobce či odběrného zařízení Odběratele do distribuční/přenosové soustavy a které je jednoznačně definované prostřednictvím EAN;

 13. Sdílení elektřiny/sdílená elektřina – elektřina vykoupená Společností od Výrobce a prodaná Odběrateli prostřednictvím Služby EOS

Účel a podmínky využívání služby EOS

 1. K využívání Služby EOS se může přihlásit každý RU prostřednictvím ENERGOBANKINGU, Odběratel však jen za předpokladu, že je mu předložena Nabídka (viz čl. III písm. c. těchto Podmínek služby EOS).

 2. Podmínkou využívání Služby EOS je registrace na Webovém portálu, udělení souhlasu s Podmínky systému FREE for YOU a udělení souhlasu s těmito Podmínkami služby EOS. Podmínkou využívání služby EOS je dále uzavření a platnost příslušných souvisejících právních vztahů mezi RU a Společností, zejména uzavření Smlouvy o výkupu přebytků elektřiny mezi Výrobcem a Společností či uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny tak, aby Společnost měla právo od RU v pozici Výrobce nakupovat elektřinu a zároveň měla právo RU v pozici Odběratele elektřinu prodávat.

 3. V rámci Služby EOS je RU v pozici Výrobce oprávněn sdílet jím vyrobenou elektřinu jinému RU v pozici Odběratele prostřednictvím Společnosti. Výrobce v ENERGOBANKINGU zvolí Odběratele, kterému má Společnost předložit nabídku k dodávce elektřiny (dále jen „Návrh"). Součástí Návrhu je Cena EOS, za kterou má být Odběrateli nabídnuta dodávka elektřiny ze strany Společnosti, a datum, od kterého má být zahájeno sdílení elektřiny prostřednictvím Služby EOS. Na základě Návrhu odešle Společnost Odběrateli nabídku na dodávku elektřiny od konkrétního Výrobce prostřednictvím Služby EOS za Výrobcem navrženou Cenu EOS (dále jen „Nabídka"). Nabídka je platná 72 hodin. Akceptací Nabídky v ENERGOBANKINGU Odběratel akceptuje podmínky dodávky elektřiny v rámci Služby EOS včetně Ceny EOS a data zahájení dodávky elektřiny v rámci Služby EOS.

 4. Sdílení elektřiny mezi Výrobcem a Odběratelem prostřednictvím Služby EOS probíhá na dobu neurčitou až do okamžiku ukončení sdílení elektřiny (viz čl. IV těchto Podmínek služby EOS").

 5. Využívání služby EOS je zpoplatněno Poplatkem EOS stanoveným dle Ceníku služby EOS. Poplatek EOS je Společností odečten od Ceny EOS uhrazené Odběratelem Společnosti na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a rozdíl mezi Cenou EOS a Poplatkem EOS je vyplacen Výrobci jako platba za vykoupenou elektřinu pro sdílení v rámci Služby EOS na základě Smlouvy o výkupu přebytků elektřiny.

 6. Výrobce může prostřednictvím Služby EOS sdílet elektřinu neomezenému počtu Odběratelů. V případě, že Výrobce sdílí prostřednictvím Služby EOS elektřinu více Odběratelům, určí Výrobce procentuální poměr sdílení, kterým jsou v každé Zúčtovací jednotce rozděleny přebytky dodané Výrobcem Společnosti mezi jednotlivé Odběratele. V případě, že Výrobce neurčí procentuální poměr sdílení, dělí se rovnocenným poměrem mezi Odběrateli.

 7. Odběratel je oprávněn odebírat sdílenou elektřinu prostřednictvím Služby EOS výlučně od jednoho Výrobce.

 8. V případě, že Odběratel ve Zúčtovací jednotce odebere od Společnosti méně elektřiny, než kolik dodá v dané Zúčtovací jednotce Výrobce Společnosti, řídí se podmínky výkupu přebytků elektřiny Výrobce přesahující potřeby Odběratele běžným cenovým ujednáním stanoveným ve Smlouvě o výkupu přebytků elektřiny, tj. nejde o výkup v rámci Služby EOS.

 9. V případě, že Výrobce ve Zúčtovací jednotce dodá Společnosti méně elektřiny, než kolik spotřebuje v dané Zúčtovací jednotce Odběratel, řídí se podmínky dodávky elektřiny Odběrateli přesahující dodávku od Výrobce běžným cenovým ujednáním stanoveným ve Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny, tj. nejde o dodávku v rámci Služby EOS.

Výrobce je oprávněn změnit Cenu EOS, za kterou má Společnost dodávat Odběrateli sdílenou elektřinu, a to nejvíce jednou za 4 měsíce. Výrobce v ENERGOBANKINGU zvolí Odběratele, kterému má Společnost předložit nabídku k dodávce elektřiny za změněnou Cenu EOS (dále jen „Návrh na změnu Ceny EOS"). Součástí Návrhu na změnu Ceny EOS je Cena EOS, za kterou má být Odběrateli nově nabídnuta dodávka elektřiny ze strany Společnosti, a datum, od kterého má být zahájeno sdílení elektřiny prostřednictvím Služby EOS za změněnou Cenu EOS (nejdříve od 1. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byl učiněn Návrh na změnu Ceny EOS). Na základě Návrhu na změnu Ceny EOS odešle Společnost Odběrateli nabídku na dodávku elektřiny od konkrétního Výrobce prostřednictvím Služby EOS za Výrobcem nově navrženou Cenu EOS (dále jen „Nabídka na změnu Ceny EOS"). Nabídka na změnu Ceny EOS je platná 336 hodin.

 1. Akceptací Nabídky na změnu Ceny EOS v ENERGOBANKINGU Odběratel akceptuje podmínky dodávky elektřiny v rámci Služby EOS včetně nové Ceny EOS a datum zahájení dodávky elektřiny v rámci služby EOS za změněnou Cenu EOS.

 2. V případě, že Odběratel Nabídku Společnosti na změnu Ceny EOS v ENERGOBANKINGU neakceptuje, dojde k ukončení sdílení elektřiny v rámci Služby EOS mezi příslušným Výrobcem a Odběratelem ke dni předcházejícímu datu, od kterého mělo být zahájeno sdílení elektřiny prostřednictvím Služby EOS za změněnou Cenu EOS dle Nabídky na změnu Ceny EOS. Tím nedochází k ukončení výkupu elektřiny od Výrobce dle běžných cenových ujednání stanovených ve Smlouvě o výkupu přebytků elektřiny ani k ukončení dodávky elektřiny Odběrateli dle běžných cenových ujednání stanovených ve Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.

 3. Společnost je oprávněna jednostranně změnit výši Poplatku EOS změnou Ceníku EOS. Aktualizovaný Ceník EOS začne platit nejdříve od 1. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byl aktualizovaný Ceník EOS zveřejněn a zároveň oznámen všem RU využívajícím Službu EOS. 

  • V případě, že Cena EOS, za kterou příslušný Výrobce sdílí elektřinu svým Odběratelům, se rovná nebo převyšuje novou výši Poplatku EOS, a Výrobce s novou výší Poplatku EOS nesouhlasí, má právo ukončit sdílení elektřiny v rámci služby EOS. Pokud Výrobce sdílení elektřiny v rámci služby EOS včas neukončí, bude ode dne platnosti změny výše Poplatku EOS vyplácen Výrobci rozdíl mezi stanovenou Cenou EOS a novou výší Poplatku EOS (jako platba za vykoupenou elektřinu pro sdílení v rámci Služby EOS na základě Smlouvy o výkupu přebytků elektřiny).

  • V případě, že Cena EOS, za kterou příslušný Výrobce sdílí elektřinu svým Odběratelům, je nižší než nová výše Poplatku EOS, zašle Společnost Výrobci i Odběrateli Nabídku na změnu Ceny EOS, v rámci které nabídne oběma RU ode dne platnosti změny výše Poplatku EOS sdílení elektřiny za Cenu EOS zvýšenou o stejnou částku, o kterou má dojít ke zvýšení Poplatku EOS. Nabídka na změnu Ceny EOS je platná 336 hodin. Pokud Výrobce i Odběratel takovou Nabídku na změnu EOS včas neodsouhlasí a ani sami neiniciují a neodsouhlasí změnu Ceny EOS tak, aby se ode dne platnosti změny výše Poplatku EOS Cena EOS rovnala nebo aby převyšovala novou výši Poplatku EOS, dojde k ukončení sdílení elektřiny mezi příslušným Výrobcem a Odběratelem v rámci služby EOS, a to ke dni předcházejícímu dni platnosti změny výše Poplatku EOS.

 4. Uhrazení Ceny EOS Dodavatelem za elektřinu dodanou v rámci Služby EOS nezbavuje Odběratele povinnosti uhradit Společnosti i regulované poplatky v souladu se Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny.

Trvání a ukončení služby EOS

 1. Sdílení elektřiny prostřednictvím služby EOS probíhá na dobu neurčitou až do doby ukončení ze strany Výrobce, Odběratele či Společnosti.

 2. Poskytování Služby EOS je Společnost oprávněna kdykoli jednostranně přerušit nebo bez náhrady ukončit, a to i bez udání důvodu. K přerušení nebo ukončení dojde na základě oznámení s tím, že obsahem oznámení bude datum ke kterému bude poskytování služby EOS přerušeno/ukončeno (v případě ukončení musí být oznámení učiněno nejméně 1 měsíc předem).

 3. Společnost je oprávněna jednostranně ukončit účast Výrobce či Odběratele v konkrétním vztahu sdílení elektřiny v rámci Služby EOS s okamžitou platností v následujících případech:

  • na žádost RU;

  • RU porušuje tyto Podmínky služby EOS či Podmínky systému FFY.

 4. Výrobce i Odběratel jsou oprávněni kdykoliv ukončit sdílení elektřiny (tj. prodej a nákup) v rámci Služby EOS i bez udání důvodu, a to s datem ukončení nejdříve od 1. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byl odeslán požadavek na ukončení prostřednictvím ENERGOBANKINGU.

 5. Sdílení mezi Výrobcem a jím zvoleným Odběratelem v rámci Služby EOS skončí nejpozději v okamžiku, kdy je ukončena Smlouva o výkupu přebytků elektřiny uzavřená mezi Společností a daným Výrobcem, nebo kdy je ukončena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Společností a daným Odběratelem.

 6. Ukončením využívání Služby EOS nedochází bez dalšího k ukončení Smlouvy o výkupu přebytků elektřiny či Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Prohlášení

 1. Výrobce prohlašuje, že je osobou splňující právní požadavky k provozu výrobny elektřiny a prodeji přebytků elektřiny Společnosti vyplývající zejména ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a že má zájem poskytovat jím nespotřebovanou elektřinu prostřednictvím Služby EOS Odběratelům.

 2. Společnost prohlašuje, že je osobou splňující právní požadavky k činnosti obchodníka s elektřinou vyplývající zejména ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je popsána v Podmínkách systému FFY.

 2. RU využívající Službu EOS bere na vědomí, že k řádnému zajištění fungování Služby EOS je nezbytné, aby mezi RU využívajícími Službu EOS byly vzájemně sdíleny osobní údaje v rozsahu: přezdívka, adresa odběrného místa a EAN. Sdílení těchto osobních údajů je nezbytné k jednoznačné identifikaci subjektů, mezi kterými má být přeprodej elektřiny v rámci Služby EOS realizován. Souhlas se zpracováním a sdílením těchto údajů Společností pro RU je proto nezbytnou podmínkou používání služby EOS.

 3. RU využívající Službu EOS tímto vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto článku a za účelem realizace zde uvedených účelů, a to na dobu trvání registrace a právních vztahů se Službou EOS souvisejících anebo do odvolání vysloveného souhlasu.

 4. RU je souhlas se zpracováním osobních údajů oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně odvoláním zaslaným na adresu sídla Společnosti.

 5. RU bere na vědomí, že dojde-li k odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů, Společnost vyvine veškeré úsilí, které lze důvodně očekávat, aby splnila své závazky vyplývající z právních vztahů vyplývajících z těchto Podmínek služby EOS, avšak nebude-li moci tato práva a povinnosti realizovat v důsledku nemožnosti použití osobních údajů RU, nebude zodpovědná za porušení svých povinností, které v důsledku toho vznikne.


Závěrečná ujednání

 1. Vztahy mezi RU využívajícím Službu EOS a Společností se řídí těmito Podmínkami služby EOS. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a jde-li o spotřebitele, pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 2. Jakékoli individuální dohody uzavřené mezi RU a Společností mají vždy přednost před těmito Podmínkami služby EOS. Pro obsah a platnost takovýchto dohod je nezbytná písemná smlouva mezi RU a Společností, případné písemné potvrzení výjimky, a to vždy sjednané a podepsané osobou oprávněnou za Společnost jednat dle platných právních předpisů.

 3. Doručování dle těchto Podmínek probíhá poštou, nebo e-mailem na adresu RU/Společnosti, případně prostřednictvím ENERGOBANKINGU. Doručení sdělení e-mailem či prostřednictvím ENERGOBANKINGU má stejnou právní váhu a účinnost, jako sdělení doručené poštou. Nedojde-li k doručení z důvodu na straně RU, považuje se sdělení za doručené třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání ze strany Společnosti.

 4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek služby EOS. Změny Podmínek služby EOS nabývají účinnosti dnem určeným Společností, vždy až po uplynutí nejméně 30 dnů od doručení sdělení o změně Podmínek služby EOS na Webovém portálu a/nebo v ENERGOBANKINGU. Nesouhlasí-li RU se změnou Podmínek služby EOS, je oprávněn ukončit využívání Služby EOS v souladu se zákonem a Podmínkami služby EOS. Bude-li RU Službu EOS využívat po účinnosti změny Podmínek služby EOS, budou se jeho práva a povinnosti řídit aktualizovanými Podmínkami služby EOS. Obdobně je Společnost oprávněna postupovat i ve vztahu ke změně Ceníku služby EOS.

 5. V případě, že jakékoliv ustanovení Podmínek služby EOS bude neúčinné či bude shledáno neplatným anebo plnění z něho vyplývající se stane právně nebo fakticky nemožným, pak lze-li jej oddělit, platnost ostatních ustanovení Podmínek služby EOS tím není dotčena.

 6. Každý RU je povinen za účelem využívání Služby EOS seznámit se s těmito Podmínkami služby EOS a vyjádřit svůj souhlas s nimi.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.7.2023 a nahrazují všechny Podmínky služby elektřina od souseda vydané v minulosti.

V Praze dne 24.6.2023
FREE for YOU s.r.o.

Chcete se na něco zeptat? Napište nebo zavolejte.

Zanechte na sebe kontakt, ozveme se Vám.

Odeslat

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost FREE for YOU s.r.o., sídlem Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9, IČO 25336665, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Zavolejte na

+420 227 072 292

Smlouvu s vámi vyplní naši operátoři.
Volat nám můžete každý den
od 8 do 16.30 hodin.

©2023 FREEFORYOU
Top
Menu
User Minimal A Line Bold white

Přihlášení